Đất nước không thiếu người tài, nhưng cần chính sách tiền lương đủ mạnh  
Tiêu điểm

Đất nước không thiếu người tài, nhưng cần chính sách tiền lương đủ mạnh  

Theo đại biểu Quốc hội, đất nước ta không thiếu người tài, người tâm huyết muốn cống hiến, nhưng cần chính sách đủ mạnh. Cần coi trả lương là hình thức đầu tư cho con người, cho tương lai. Nếu không có một chính sách hợp lý có thể thua ngay trên sân nhà trong cuộc đua thu hút nhân lực chất lượng cao…