14:22 04/06/2008

Đề nghị công ty niêm yết trích lập dự phòng

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đề nghị các công ty niêm yết trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính

Ngày 3/6/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn đề nghị các công ty niêm yết thực hiện nghiêm túc việc trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo Thông tư 13/2006/TT- BTC, ngày 27/2/2006.

Theo công văn, trong bối cảnh thị trường liên tục điều chỉnh giảm thì động thái này sẽ giúp cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư tài chính có nguồn tài chính để bù đắp các khoản tổn thất có thể xảy ra, đảm bảo cho các doanh nghiệp phản ánh giá trị các khoản đầu tư tài chính không cao hơn giá cả trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Sở Giao dịch Chứng khoán cũng cho biết qua xem xét các báo cáo tài chính quý 1/2008 của các doanh nghiệp niêm yết, có không ít các doanh nghiệp tham gia đầu tư chứng khoán nhưng không trích lập dự phòng.