14:00 03/06/2014

Điều chỉnh Quỹ bảo trì đường bộ

An Nhi

Từ ngày 20/8/2014, chế độ thu và quản lý Quỹ bảo trì đường bộ sẽ có một số điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 56

Điểm mới đáng kể là nguồn thu từ xe môtô sẽ được đưa về quỹ sau khi đã 
trừ đi phần cấp cho ngân sách địa phương để UBND cấp xã đầu tư cho hệ 
thống giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới.
Điểm mới đáng kể là nguồn thu từ xe môtô sẽ được đưa về quỹ sau khi đã trừ đi phần cấp cho ngân sách địa phương để UBND cấp xã đầu tư cho hệ thống giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Từ ngày 20/8/2014, chế độ thu và quản lý Quỹ bảo trì đường bộ sẽ có một số điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 56/2014/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Điểm đáng chú ý ở Nghị định 56 là chủ yếu sửa đổi, bổ sung theo hướng chặt chẽ hơn, tăng thêm trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Trong đó, về nguồn hình thành quỹ, nghị định mới quy định nguồn thu hằng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm ôtô, xe chuyên dụng, môtô và các loại xe tương tự.

Điểm mới đáng kể là nguồn thu từ xe môtô sẽ được đưa về quỹ sau khi đã trừ đi phần cấp cho ngân sách địa phương để UBND cấp xã đầu tư cho hệ thống giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

“Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương từng thời kỳ, hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ phân chia nguồn phí thu được đối với môtô giữa phần nộp vào ngân sách địa phương để chi cho UBND cấp xã để đầu tư đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới và phần bổ sung Quỹ (bảo trì đường bộ) địa phương”.

Bên cạnh đó, phần sửa đổi và bổ sung khoản 1 điều 6 của Nghị định 18 cũng quy định “việc xác định tỷ lệ phân chia phải cân đối giữa nhu cầu đầu tư đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới và yêu cầu về quản lý bảo trì hệ thống đường địa phương; phù hợp với tình hình thu chi ngân sách địa phương và đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, hiệu quả”.

Cũng tại Nghị định 56, trách nhiệm của Bộ Tài chính và cơ quan UBND cấp tỉnh cũng cao hơn trong công tác quản lý Quỹ bảo trì đường bộ.

Trong đó, theo quy định mới, trách nhiệm của Bộ Tài chính là hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ; quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí đối với xe ôtô cho phù hợp với từng đối tượng nộp phí; ban hành mức phí thu hằng năm trên đầu phương tiện ôtô và khung phí hằng nằm cho môtô.

UBND cấp tỉnh được bổ sung trách nhiệm xây dựng, trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ phân chia nguồn phí thu được đối với môtô giữa phần chi cho UBND cấp xã và phần bổ sung cho quỹ địa phương. Đồng thời, cơ quan này cũng có thêm trách nhiệm quy định việc quản lý, sử dụng phần phí để lại cho UBND cấp xã để đầu tư đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới