17:32 28/12/2022

Đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực giao thông vận tải, phấn đấu mức độ hài lòng ít nhất 75%

Anh Tú -

Năm 2023, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách, để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 75%..

Bộ Giao thông vận tải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính.
Bộ Giao thông vận tải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Trong đó, nhấn mạnh về yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đồng thời, "xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính. Nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ công chức, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức", kế hoạch nêu rõ.

ĐẨY MẠNH SỐ HOÁ

Đưa ra mục tiêu cụ thể về cải cách thể chế trong năm 2023, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế trong lĩnh vực giao thông vận tải, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ Giao thông vận tải dự kiến tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tăng so với năm 2022.

Kế hoạch nêu rõ: "Tăng tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên; tăng tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4".

 

"Tăng tối thiểu 20% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ", Bộ Giao thông vận tải đặt ra mục tiêu.

Cùng với đó, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng tăng thêm tối thiểu 20% so với năm 2022 để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bảo đảm tối thiểu 70% thủ tục hành chính giữa Bộ Giao thông vận tải với các cơ quan hành chính nhà nước khác và thủ tục hành chính trong nội bộ Bộ Giao thông vận tải được công bố, công khai và cập nhật kịp thời.

"Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính và sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đạt tối thiểu 75%", Bộ Giao thông vận tải phấn đấu.

Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm thống nhất hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin của ngành giao thông vận tải.

TINH GỌN BỘ MÁY, 20% ĐƠN VỊ TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Bộ Giao thông vận tải sẽ hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức tổng thể của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới. 

Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn đầu mối tổ chức theo quy định. Đến hết năm 2025, rà soát, tổ chức sắp xếp để giảm tối thiểu bình quân 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

"Bảo đảm đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Công tác chỉ đạo, điều hành khoa học, thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm sự hài hòa, tính tổng thể các mục tiêu cải cách hành chính nhằm xây dựng Bộ Giao thông vận tải ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững...