23:35 03/05/2019

DRL, DCS và PVV bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 24/5

Hà Anh

Ba cổ phiếu trên bị hủy niêm yết từ ngày 24/5 tới và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 23/5/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu DRL của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt; DCS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu, cổ phiếu PVV của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

Theo đó, ba cổ phiếu trên bị hủy niêm yết từ ngày 24/5 tới và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 23/5/2019.

Nguyên nhân là do Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt có kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp, từ 2016-2018 và lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2018 thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Còn cổ phiếu PVV của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 bị hủy niêm yết là do công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp từ năm 2016-2018.

Đối với cổ phiếu DCS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu bị hủy niêm yết là do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

Được biết, tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018 của DCS là do công ty chưa thu thập được báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuân Minh SĐ Thanh Hoa.

Ngoài ra, HNX yêu cầu Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB) có báo cáo giải trình nguyên nhân bị hủy niêm yết theo quy định tại điều 10 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên HNX và khoản 2 điều 17 Quy chế niêm yết chứng khoán.

Nguyên nhân là do HNX đã nhận được báo cáo tài chính năm 2017 và 2018 của công ty đã kiểm toán. Trong đó, tại mục ý kiến kiểm toán, kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính băm 2017 và 2018 của công ty.