15:43 21/02/2009

Được giao, thuê đất phải ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ

Bảo Anh

Dự thảo nghị định mới nhất về những vấn đề liên quan đến đất đai vừa được Bộ Tài Nguyên và Môi trường trình lên Chính phủ

Số tiền ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.
Số tiền ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.
Dự thảo Nghị định mới nhất về những vấn đề liên quan đến đất đai vừa được Bộ Tài Nguyên và Môi trường  trình lên Chính phủ.

Theo đó, những quy định mới về giá đất, quy hoạch sử dụng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ có được chỉnh sửa, bổ sung nhằm phù hợp với điều kiện hiện nay cũng như tạo sự bình đẳng trong kinh doanh cho các nhà đầu tư.

Đối với giá đất, dự thảo quy định:  khi nhà nước bán hoặc cho thuê đất thì tại thời điểm nộp tiền sử dụng đất hoặc ký hợp đồng thuê đất thì giá đất phải được xác định lại trong trường hợp giá đất thực tế tăng hoặc giảm so với bảng giá đất công bố hàng năm.

Việc xác định giá đất cụ thể sẽ được giao cho các sở tài nguyên và môi trường thực hiện và trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Ngoài ra, để đảm bảo sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước, dự thảo quy định theo hướng nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài), khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hay cho thuê đất đều phải ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện công việc này. Số tiền ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Đối với hình thức hỗ trợ tái định cư, dự thảo quy định:  thay vì nhà nước sẽ hỗ trợ bằng việc giao đất để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh hoặc giao đất ở như hiện nay, thì người bị thu hồi đất sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp mà chủ yếu được thực hiện chủ là bằng hình thức cho đi học nghề tại các cơ sở dạy nghề.

Trường hợp người được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp không có nhu cầu học nghề tại các cơ sở dạy nghề và tự lo được việc làm thì được nhận khoản tiền hỗ trợ đó.