08:20 22/03/2011

DVD: Dự kiến bán bất động sản và cổ phiếu để trả nợ vay

Mai Anh

Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông bất thường 2011.

DVD dự kiến bán bất động sản và cổ phiếu để trả nợ vay, khôi phục hoạt động kinh doanh
DVD dự kiến bán bất động sản và cổ phiếu để trả nợ vay, khôi phục hoạt động kinh doanh
Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông bất thường 2011. Dự kiến Đại hội cổ đông bất thường của DVD sẽ tổ chức vào ngày 30/3 tại Tp.HCM.

Theo tờ trình, hiện nay, tình hình tài chính của DVD đang gặp nhiều khó khăn. Các ngân hàng đang giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty và đang yêu cầu công ty có phương án tiếp tục hoạt động kinh doanh cũng như bán một số tài sản để giảm bớt áp lực lãi vay. Ngoài ra, Công ty cũng phải thực hiện rất nhiều nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, người lao động và các đối tác có liên quan.

Vì vậy, với mục tiêu khôi phục hoạt động kinh doanh, giảm nợ vay, tìm biện pháp đưa công ty vượt qua khó khăn, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án bán một số tài sản như:

- Nhà máy Lili off France: bán và thuê lại để  tiếp tục hoạt động sản xuất (bao gồm toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Liên doanh Lili of France, trong đó máy móc thiết bị sản xuất, nhà xưởng, đất đai tại nhà máy, giá trị đang được định giá bởi Vinacontrol và sẽ phải phụ thuộc vào đánh giá rủi ro của các ngân hàng);

- Thửa đất dự định xây trụ sở công ty mẹ, địa chỉ số 88 (số cũ 86) đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thái Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM;

- Cổ phiếu Savifarm và một số tài sản khác là bất động sản với tổng giá trị theo giá mua là hơn 51,15 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị mới.

Do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có công văn chính thức từ chối tiếp tục kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 31/12/2010 vào ngày 7/3/2011, nên đến thời điểm này Công ty vẫn chưa có báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Theo số liệu chưa kiểm toán, tổng tài sản của công ty là 1.561 tỷ đồng; tổng nợ là 1.058 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 500 tỷ đồng; vốn điều lệ 119 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 1.198 tỷ đồng; tổng chi phí là 1.093 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế là 105 và 66 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2010 chưa kiểm toán đạt 1.184 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm (1.200 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm (145 tỷ đồng), lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5.610 đồng.