18:38 11/03/2010

FPT lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng

Huyền Thương

Ngày 10/3, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT vừa thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường niên 2010

Trụ sở của FPT.
Trụ sở của FPT.
Ngày 10/3, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường niên 2010, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/3 tới, tại Khách sạn Daewoo - Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng Quản trị FPT thông qua phương án phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu: lần 1 theo tỷ lệ 3:1 (không muộn hơn ngày 30/7/2010) và lần 2 theo tỷ lệ 4:1 (không muộn hơn ngày 31/12/2010).

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị FPT thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền năm 2009 với tỷ lệ 25%/cổ phần (đã thực hiện chi trả theo 2 lần tạm ứng trong năm).

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị công ty chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư FPT (FPT Invest) để quản lý các lĩnh vực đầu tư khác của Tập đoàn nằm ngoài các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và công nghiệp nội dung.