09:08 30/10/2019

Giá cổ phiếu HVG tăng dù lợi công ty mẹ lỗ hơn 84 tỷ đồng

Hà Anh

Kết thúc quý 4/2019, HVG báo lỗ hơn 84 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2018, HVG báo lãi gần 166 tỷ đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HVG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HVG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Vương (mã HVG-HOSE)  thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bán 5 triệu cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HVG thông báo việc bán 5 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên HOSE. Thời gian giao dịch là ngay sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Xét về diễn biến cổ phiếu HVG trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu 3 tháng gần đây tăng hơn 44% từ vùng giá 3.080 đồng lên 4.460 đồng/cổ phiếu và hiện cổ phiếu này đang thuộc diện bị kiểm soát do kết quả kinh doanh lỗ và diện bị kiểm soát đặc biệt.

Cụ thể: theo báo cáo tài chính soát xét bán niên hợp nhất năm 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -111,88 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/03/2019 là -527,84 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán viên có ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục và Ban Tổng giám đốc đang thực hiện kế hoạch khắc phục lợi nhuận chưa phân phối bị âm do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tài chính kết thúc 30/09/2016.

Như vậy, cổ phiếu HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát do kết quả hoạt động kinh doanh lỗ căn cứ quy định tại Khoản 4.2 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.

Còn theo báo cáo riêng quý 4/2019 của HVG, doanh thu thuần quý 4/2019 của công ty mẹ giữa niên độ 2018-2019 đạt gần 287 tỷ đồng, giảm 78,98% so với cùng kỳ - Trong đó, doanh thu xuất khẩu giảm mạnh nhất, kế đến là doanh thu từ thức ăn chăn nuôi, và cuối cùng là doanh thu từ thủy sản nội địa.

Đồng thời, trong quý 4/2019, HVG không còn ghi nhận doanh thu nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, trong khi cùng kỳ 2018, con số này là hơn 390 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ -23 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -82 tỷ đồng; lợi nhuận khác – gần 2 tỷ đồng;

Trong kỳ, mặc dù các loại chi phí của HVG đều có xu hướng giảm, mạnh nhất là chi phí tài chính, rồi chi phí quản lý doanh nghiệp và cả chi phí bán hàng. Tuy nhiên, kết thúc quý 4/2019, HVG báo lỗ hơn 84 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2018, HVG báo lãi gần 166 tỷ đồng.

Lũy kế cả niên độ, lũy kế doanh thu Hùng Vương đạt 2.893 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ gần 189 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước Hùng Vương báo lãi hơn 190 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý 4/2019 HVG báo lỗ gần 242 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng lỗ hơn 496 tỷ đồng. EPS -2.145 đồng/cổ phiếu.