08:30 22/12/2007

Giao lưu trực tuyến tháo gỡ vướng mắc đất đai

Phan Đức

Ngày 27/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giao lưu trực tuyến xung quanh trách nhiệm quản lý Nhà nước trong ngành này

Nội dung giao lưu trực tuyến là các lĩnh vực quản lý chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó sẽ tập trung vào các lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.
Nội dung giao lưu trực tuyến là các lĩnh vực quản lý chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó sẽ tập trung vào các lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.
Ngày 27/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giao lưu trực tuyến xung quanh trách nhiệm quản lý Nhà nước trong ngành này.

Nội dung là các lĩnh vực quản lý chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó sẽ tập trung vào các lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Các câu hỏi sẽ được tiếp nhận từ ngày 21/12 thông qua hệ thống giao lưu trực tuyến riêng của các sở tài nguyên và môi trường tại địa chỉ: http://tentinh.monre.gov.vn.

Những câu hỏi về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan tới trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường nhận trên hệ thống giao lưu chung của Bộ theo địa chỉ: http://gltt.monre.gov.vn.