15:07 09/05/2012

Hà Nội sẽ đẩy mạnh đấu giá đất để tăng nguồn thu

Trang Anh

Trong những tháng còn lại của năm 2012, thành phố sẽ đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất tại tất cả các quận, huyện, thị xã

Nguồn thu từ đất đai chiếm tỷ lệ khá lớn trong nguồn thu ngân sách của Hà Nội.
Nguồn thu từ đất đai chiếm tỷ lệ khá lớn trong nguồn thu ngân sách của Hà Nội.
Để đảm bảo mục tiêu thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2012, thành phố sẽ đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất tại tất cả các quận, huyện, thị xã, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng nói tại hội nghị giao ban tình hình thực hiện dự toán ngân sách 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2012,  ngày 8/5.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, 4 tháng đầu năm, thu ngân sách cấp thành phố đạt 52.003 tỷ đồng (đạt 35,6% kế hoạch năm) bao gồm: thu nội địa không kể dầu thô 47.398 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 2.245 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu thực hiện 3.031 tỷ đồng; thu từ dầu thô ước thực hiện 1.573 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương là 13.349,3 tỷ đồng (gồm 3 cấp ngân sách: thành phố, huyện, xã), bao gồm: chi đầu tư phát triển 5.413,9 tỷ đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản là 5.131 tỷ đồng) và chi thường xuyên là 7.915 tỷ đồng.

Đối với thu, chi ngân sách cấp quận, huyện, thị xã, theo đánh giá của Sở Tài chính, tuy tốc độ thu chậm lại do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát và triển khai các chính sách giãn, hoãn thu của Chính phủ, trong đó, thu tiền sử dụng đất có biến động lớn.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn giao quận, huyện, thị xã quản lý thực hiện 4 tháng đầu năm đạt 10.122 tỷ đồng, bao gồm thu tiền sử dụng đất là 2.245 tỷ đồng và tiền thu thuế, phí là 7.877 tỷ đồng. Chi ngân sách là 4.511 tỷ đồng, gồm chi đầu tư 1.276 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.235 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng đề nghị các cấp, các ngành của thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó đảm bảo tăng trưởng kinh tế, giải quyết được việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và vẫn đảm bảo được các nguồn thu.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Cục Thuế Hà Nội và các ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc kê khai thuế, không để các doanh nghiệp nợ đọng thuế.

Đối với các quận, huyện, thị xã, Phó chủ tịch Tưởng yêu cầu phải đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu; đôn đốc các dự án trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ ngân sách; đồng thời chủ động chuẩn bị kế hoạch các dự án cho năm sau để phục vụ việc xây dựng dự toán năm 2013 đúng Luật Ngân sách, đặc biệt là các dự án phục vụ nông thôn mới.