09:03 02/06/2011

HAP sẽ sáp nhập GHA, YSC vào Hapaco

Minh Hà

Một cổ phiếu GHA và của YSC sẽ đổi lấy 1,2 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (HAP).

HAP dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng trong năm 2011.
HAP dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng trong năm 2011.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 12%; phương án tái cấu trúc Tập đoàn Hapaco...

Theo đó, năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu hợp nhất đạt 410 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng. Chia cổ tức 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Đại hội cũng thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (YSC) và Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu (GHA) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco.

Cụ thể, một cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hải Âu (GHA) và của Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (YSC) sẽ đổi lấy 1,2 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (HAP).

Theo Hapaco, GHA và YSC là đơn vị thành viên, nằm trong mảng kinh doanh giấy của tập đoàn, có mối liên hệ trong sản xuất của GHA, YSC với Hapaco rất chặt chẽ. Việc hợp nhất này sẽ giúp kiện toàn mô hình tập đoàn Hapaco, tạo ra khối kinh doanh giấy đồng nhất về chiến lược, kế hoạch cũng như phân phối...Sau khi sáp nhập, GHA và YSC sẽ được chuyển thành Công ty TNHH MTV, hiện hai cổ phiếu trên đang được niêm yết tại HNX.

HAP sẽ phát hành 1.510.668 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi lấy 1.112.060 cổ phiếu Hapaco Hải Âu là 1.334.472 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi lấy 146.830 cổ phiếu Hapaco Yên Sơn là 176.196 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 15.106.680.000 đồng.

Về phương án phát hành trái phiếu, HAP dự kiến sẽ phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để tài trợ vốn cho Dự án Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng đã được động thổ ngày 13/5/2010, kỳ hạn dự kiến từ 3-5 năm.