07:49 15/06/2010

HBS và TMC bị phạt 45 triệu đồng

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HBS và TMC

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) và Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX).

Cụ thể: tại thời điểm ngày 31/12/2009, HBS đã đầu tư 2,94 tỷ đồng vào Công ty TNHH Bất Động Sản Vimedimex Hòa Bình, chiếm 49% vốn điều lệ của công ty này.

Đồng thời cũng tại thời điểm này, HBS đầu tư dài hạn 45 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, chiếm 24% vốn điều lệ của công ty này.

Như vậy, HBS đã góp vốn vượt quá 15% tổng số vốn góp của một công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư vượt quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức không niêm yết, vi phạm quy định tại Điểm e, d Khoản 1 Điều 29 Quy chế tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm phạt tiền 20 triệu đồng đối với HBS theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, căn cứ báo cáo kết quả phát hành theo giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 472/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2009 và văn bản giải trình về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, cho thấy: theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Luật Chứng khoán, Công ty phải hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực.

Tuy nhiên, sau thời hạn này, TMC vẫn tiếp tục phân phối 13.473 cổ phiếu vào ngày 22/3/2010, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 21 Luật Chứng khoán.
 
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật Chứng khoán, Công ty phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Tuy nhiên, đến ngày 6/4/2010 Công ty mới gửi báo cáo kết quả đợt chào bán, vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật Chứng khoán.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP và phạt tiền 5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.