00:20 22/09/2010

HSG: Phát hành trái phiếu, tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc

N.Anh

Đại hội đồng cổ đông bất thường HSG thông qua chủ trương phát hành trái phiếu và tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc

HSG dự kiến chào bán khoảng 50% trái phiếu cho cổ đông hiện hữu và 50% cho nhà đầu tư mới.
HSG dự kiến chào bán khoảng 50% trái phiếu cho cổ đông hiện hữu và 50% cho nhà đầu tư mới.
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Hoa Sen Group.

Theo đó, HSG sẽ phát hành không vượt quá 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) nhằm đầu tư tài sản cố định cho dự án nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và mở rộng hệ thống phân phối và bổ sung vốn lưu động.

Trái phiếu có thời hạn không quá 3 năm. Số trái phiếu này dự kiến sẽ chào bán khoảng 50% cho cổ đông hiện hữu và 50% cho nhà đầu tư mới.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn Hoa Sen gồm: thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc...