09:49 27/12/2019

Không đăng ký chứng khoán, Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Trang web của CPC1 Hà Nội.
Trang web của CPC1 Hà Nội.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1 Hà Nội).

Theo đó, công ty bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. 

CPC1 Hà Nội không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Công ty: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Báo cáo tài chính quý 2/2017; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính Quý 1, 3, 4/2017, Báo cáo tài chính Quý 2, 3/2018, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017, 2018 đã được soát xét; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017.

Công ty bị phạt tiếp 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể: công ty này trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch;

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán công bố quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể: CPC1 Hà Nội đã có hành vi vi phạm hành chính chào bán 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 9/2015 nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính và điểm a khoản 7 Điều 6 Nghị định 108/2013/NĐ-CP và Điểm a Khoản 4 Điều 4 Nghị định 108/2013/NĐ-CP, CPC1 Hà Nội phải thu hồi cổ phiếu đã chào bán và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Nghị định 108/2013/NĐ-CP.