09:54 09/11/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 11-15/11

Hà Anh

TTD, SFN, TCO, HT1, IDC, LHC, HPD, HPP, SGD, AST, NHC và LLM thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TTD, SFN, TCO, HT1, IDC, LHC, HPD, HPP, SGD, AST, NHC và LLM thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 21/11/2019, Công ty Cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức (mã TTD-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019.

* Ngày 29/11/2019, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019.

* Ngày 25/11/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019.

* Ngày 22/11/2019, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019.

* Ngày 03/12/2019, Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần (mã IDC-UpCOM) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019.

* Ngày 27/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2019.

* Ngày 28/11/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa (mã HPD-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2019.

* Ngày 10/01/2020, Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (mã HPP-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.

* Ngày 29/11/2019, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.

* Ngày 08/01/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã AST-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.

* Ngày 27/11/2019, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.

* Ngày 16/12/2019, Tổng công ty lắp máy Việt Nam (mã LLM-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.