23:06 30/09/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-5/10

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018.

* Ngày 1/10/2018, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (mã ALT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 4/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển- Xây dựng (DIC) Số 2 (mã DC2-HNX) thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 4/10/2018, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) chi trả cổ tức lần 1 bằng tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ 80%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).

* Ngày 4/10/2018, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chi cổ tức lần 3/2017 và chi tạm ứng cổ tức lần 1/2018 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 4/10/2018, Công ty Cổ phần Sametel (mã SMT-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin (mã CTT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (mã MEL-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).