19:09 30/12/2021

Năm 2022, tăng cường thanh tra vi phạm tài sản công

Trâm Anh

Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị năm 2022, Cục Quản lý công sản cần tăng cường thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt trong sắp xếp cơ sở nhà đất, sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại hội nghị.

Ngày 30/12, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022. 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, bà Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, trong năm 2021, Cục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý. 

 

Trong năm 2021, Cục Quản lý công sản trình Bộ Tài chính phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.402 cơ sở nhà, đất, phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Tính đến ngày 30/11, Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29.564 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Trong công tác quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, đơn vị chủ động làm việc với các Bộ quản lý chuyên ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ.

Từ đó, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Trong công tác quản lý, xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân và tài sản dự án, trong năm Cục Quản lý công sản báo cáo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng để phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, trình Bộ có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý về việc xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ...

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà lưu ý Cục Quản lý công sản cần tập trung vào một số công việc trọng tâm. 

Cụ thể, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là các nội dung liên quan quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, các định mức tiêu chuẩn xe ô tô công...; các chính sách liên quan đến cơ chế tài chính về đất đai.

Bên cạnh đó, "đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công. Công tác này đang bị gián đoạn trong 2 năm trở lại đây do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19", Thứ trưởng nêu rõ.

Vì vậy, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị, trong năm tới, Cục cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ, chủ động đề xuất đưa nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công vào chương trình thanh tra về tài chính ngân sách của ngành.

Trong đó, lựa chọn một số chuyên đề thanh tra trọng tâm như: sắp xếp cơ sở nhà đất, sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT, tài chính về đất đai, xử phạt trong tài chính tài sản công…

Ngoài ra, đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài sản công quốc gia. Trước mắt là tập trung rà soát, sắp xếp cơ sở nhà đất của ngành, sau đó tới các bộ, ngành khác. Đẩy nhanh việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.