08:41 30/06/2008

Nâng chuẩn với công ty quản lý quỹ

Lê Hường

Ủy ban Chứng khoán đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ

“Hàng rào” tiêu chuẩn để thành lập công ty quản lý quỹ sẽ cao hơn.
“Hàng rào” tiêu chuẩn để thành lập công ty quản lý quỹ sẽ cao hơn.
Ủy ban Chứng khoán đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Theo đó, “hàng rào” tiêu chuẩn để thành lập công ty quản lý quỹ sẽ cao hơn so với Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC đang được áp dụng.

Điểm mới nhất trong dự thảo sửa đổi là điều kiện cấp phép thành lập quỹ. Theo dự thảo này, việc thành lập công ty quản lý quỹ phải có tối thiểu hai cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức.

Trong đó, phải có tối thiểu một tổ chức thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng hoặc Luật Kinh doanh bảo hiểm hoặc Luật Chứng khoán. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ. Theo Quyết định 35, con số này chỉ là 20%. Thời hạn cam kết nắm giữ toàn bộ phần vốn góp hoặc số cổ phần đó vẫn là ba năm.

Ngoài ra, văn bản này cũng quy định, sở hữu của cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng hoặc Luật Kinh doanh bảo hiểm hoặc Luật Chứng khoán phải có tỷ lệ sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ. Tổ chức cấp vốn phải là pháp nhân, có thời gian hoạt động tối thiểu là năm năm, đồng thời, không phải là công ty quản lý quỹ thành lập tại Việt Nam.

Trường hợp công ty quản lý quỹ dự kiến thành lập được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là pháp nhân thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm hoặc Luật Chứng khoán.

Điểm quy định mới về điều kiện tài chính đối với cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân: ngoài việc phải chứng minh khả năng góp vốn bằng tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác, giá trị tiền, chứng khoán, tài sản để chứng minh năng lực tài chính tối thiểu phải bằng hai lần số vốn dự kiến góp để thành lập công ty quản lý quỹ.

Đối với tài sản bằng chứng khoán, chứng khoán phải đang được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán và phải có xác nhận của công ty chứng khoán hoặc tổ chức phát hành về số chứng khoán đó.

Đối với tổ chức, vốn chủ sở hữu sau khi trừ đi các quỹ khen thưởng, phúc lợi và tài sản dài hạn tại báo tài chính năm gần nhất tối thiểu phải gấp hai lần số vốn dự kiến góp vào công ty quản lý quỹ.

Tổ chức góp vốn phải là pháp nhân hoạt động kinh doanh có lãi trong hai năm liền trước năm xin phép thành lập công ty quản lý quỹ và không có lỗ lũy kế tính tới thời điểm Hồ sơ đề nghị thành lập công ty quản lý quỹ đã đầy đủ và hợp lệ...

Dự thảo cũng quy định bộ máy tổ chức của công ty quản lý quỹ phải tách biệt, độc lập với bộ máy tổ chức của chủ sở hữu, các thành viên sáng lập, các cổ đông sáng lập của công ty quản lý quỹ và các công ty khác là người có liên quan.

Bộ máy tổ chức nhân sự của công ty quản lý quỹ bao gồm các cán bộ quản lý, nhân viên tại các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động phân tích, định giá tài sản, quản lý tài sản cho nhà đầu tư, quản lý sổ đăng ký nhà đầu tư của quỹ, sổ cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán, kiểm soát nội bộ, pháp chế và các nhân viên có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán không được kiêm nhiệm làm việc cho các tổ chức khác.

Nội dung về chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty quản lý quỹ vẫn được quy định tương tự Quyết định 35. Ngoài ra, trong trường hợp ngân hàng lưu ký trong hoạt động lưu ký tài sản của quỹ thành viên, tài sản trong danh mục ủy thác của nhà đầu tư ủy thác không cung cấp dịch vụ giám sát hoạt động quỹ, quản lý danh mục hoặc dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng quỹ thành viên, xác định tài sản ròng của danh mục đầu tư, ngân hàng lưu ký chỉ chịu trách nhiệm xác định giá trị tiền và danh mục chứng khoán thực hiện lưu ký tại ngân hàng lưu ký.

Theo Điều 3 của quyết định sửa đổi này, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thành lập công ty quản lý quỹ trước thời điểm 28/4/2008, trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực nếu không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại quy chế đã ban hành phải điều chỉnh hồ sơ, đảm bảo đáp ứng các điều kiện phù hợp với quy định tại quyết định này.