18:12 16/03/2023

Ngân hàng Bản Việt thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thu Ngân

Ngân hàng Bản Việt thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 4:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 04 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm) thông qua hai tổ chức phát hành là Công ty cổ phần chứng khpan1 Bản Việt và Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM…

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân hàng TMCP Bản Việt

Tên viết tắt: Ngân hàng Bản Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Số điện thoại: +84 (028) 6267 9679 Số fax: +84 (028) 6263 8668 Website: https://vietcapitalbank.com.vn/

Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng.

Mã cổ phiếu: BVB

Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao Dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số hiệu tài khoản: 119989

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 1992, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ Mã ngành: 6419

Sản phẩm/dịch vụ chính:

Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi;

Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín dụng khác;

Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; hoạt động bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng;

Chiết khấu thương phiếu, Trái phiếu và giấy tờ có giá;

Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được NHNN cho phép;

Dịch vụ cầm đồ;

Phát hành thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng;

Mua, bán Trái phiếu Chính phủ; mua bán Trái phiếu doanh nghiệp với mục đích thu lợi từ việc hưởng chênh lệch và mục đích đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của NHNN;

Ủy thác, nhận ủy thác cho vay;

Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan;

Cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;

Dịch vụ môi giới tiền tệ;

Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng khác và của doanh nghiệp;

Hoạt động mua nợ;

Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước;

Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;

Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:

Cung ứng phương tiện thanh toán;

Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

Mở tài khoản:

Mở tài khoản tại Ngân hàng nhà nước.

Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;

Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, Trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;

Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, Trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;

Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): giấy phép số 0025/NH-GP ngày 22/08/1992 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp.

MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu là 917.725.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích cho vay ngắn hạn, đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ và cho vay thị trường 2. Trong đó, thị trường 2 là thị trường tiền tệ liên Ngân hàng (nơi diễn ra các quan hệ vay mượn, mua bán tiền tệ lẫn nhau giữa các định chế tài chính, giữa Ngân hàng Trung ương với các định chế tài chính). Mục đích sử dụng vốn chi tiết như sau:

Ngân hàng Bản Việt thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - Ảnh 1

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu chào bán: 91.772.500 cổ phiếu, trong đó:

Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 91.772.500 cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị vốn huy động: 917.725.000.000 đồng, trong đó:

Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 917.725.000.000 đồng;

Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

Phương thức phân phối:

Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;

Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 04 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm)

Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ

Phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được huỷ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán

Quyền mua cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 25/04/2023

Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu và nộp tiền tại thành viên lưu ký đó.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu tại trụ sở Ngân hàng TMCP Bản Việt 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM, và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 25/04/2023

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Số tài khoản: 007 100 1117701

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP.HCM

Các tổ chức liên quan:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3914 3588 Fax: (84-8) 3914 4531
Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM
Địa chỉ: Tòa nhà Sun Wah, lầu 10, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3821 9266 Fax: (84-8) 3821 9267

Địa điểm công bố Bản cáo bạch: https://vietcapitalbank.com.vn/