15:02 03/11/2022

Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ tăng vốn điều lệ

Thu Hà

Ngày 10/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1721/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính và vốn điều lệ ghi tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)...

Theo đó, Ngân hàng nhà nước Việt nam chấp thuận sửa đổi nội dung vốn điều lệ ghi tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 110/GP-NHNN ngày 09/11/2018 do NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) là 4.511.907.000.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm mười một tỷ chín trăm linh bảy triệu đồng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 110/GP-NHNN ngày 09/11/2018 do NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam).