21:01 22/12/2010

Nhân sự Đại hội Đảng XI: Bầu người có tư duy đổi mới

Thúy Hằng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 11 – 19/1/2011 tại Hà Nội

Hội nghị thông báo việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam với đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Hội nghị thông báo việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam với đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Chiều 22/12, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị thông báo việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam với đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phó trưởng ban thường trực Ban đối ngoại Trung ương, ông Phạm Xuân Sơn cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 11 - 19/1/2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Tham dự Đại hội có 1.400 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng.

“Đại hội lần này là thường kỳ 5 năm họp một lần; đây là Đại hội có tính lịch sử và có ý nghĩa rất to lớn", ông Sơn nhấn mạnh.

Cụ thể, Đại hội lần thứ XI sẽ thảo luận và thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010 - 2020, Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới), Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XI (nhiệm kỳ 2011 - 2015) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Về công tác nhân sự, ông Phạm Xuân Sơn cho biết, Đại hội sẽ tiến hành bầu ra Ban chấp hành Trung ương là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi sẽ phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc, tỷ lệ cán bộ khoa học trong Ban chấp hành Trung ương khóa XI bảo đảm có tính kế thừa, số mới không dưới 1/3 và có 3 độ tuổi. Ban Chấp hành Trung ương đã tích cực chuẩn bị để Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới trên tinh thần có số dư để lựa chọn”, ông Sơn nói.

Ngoài số lượng phóng viên trong nước, sẽ có hơn 150 phóng viên nước ngoài đến từ các hãng thông tấn, các cơ quan báo chí quốc tế đưa tin về Đại hội.