10:46 13/12/2010

Hoàn thiện thêm một bước phương án nhân sự cho Đại hội Đảng XI

Hôm nay (13/12), Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khai mạc tại Hà Nội

Hội nghị sẽ làm việc đến hết ngày 21/12/2010 - Ảnh: Chinhphu.vn
Hội nghị sẽ làm việc đến hết ngày 21/12/2010 - Ảnh: Chinhphu.vn
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hôm nay (13/12), Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khai mạc tại Hà Nội.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn và tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng các cấp, của đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; thảo luận, thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X); thảo luận, thông qua phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, thực hiện quyết định của Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Bộ Chính trị đã công bố toàn văn dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội lần thứ XI của Đảng; dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, của đại biểu Quốc hội và nhân dân.

Theo Tổng Bí thư cho biết, các ý kiến đóng góp đều rất thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng phát triển.

Về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X), Bộ Chính trị cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nêu cao bản lĩnh cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đẩy mạng sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sớm cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng; kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp, giải quyết có kết quả nhiều vấn đề phức tạp về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; cơ bản giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tạo được một số chuyển biến tiến bộ về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Trung ương đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, đã phân định rõ ràng hơn trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cải tiến chế độ và phương thức công tác. Sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thẳng thắn, cởi mở, dân chủ; đề cao vai trò của tập thể…

Với phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thông báo, căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa X), Bộ Chính trị đã chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, hoàn chỉnh các hồ sơ, xem xét những trường hợp cụ thể, hoàn thiện thêm một bước phương án nhân sự để Hội nghị Trung ương lần này tiếp tục xem xét và quyết định trước khi trình ra Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước nữa để Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị sẽ làm việc đến hết ngày 21/12/2010.