23:12 21/12/2015

Phê duyệt phương án cổ phần hoá COMA

Hà Anh

Nhà nước sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ của COMa, đến năm 2018, sẽ thực hiện bán tiếp phần vốn nhà nước xuống còn 40% vốn điều lệ

Cổ phần hóa COMA theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Cổ phần hóa COMA theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

COMA có vốn điều lệ là 350 tỷ đồng. Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 35 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Theo phương án được phê duyệt, Nhà nước nắm giữ 17.850.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ, đến năm 2018, thực hiện bán tiếp phần vốn nhà nước còn 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.309.000 cổ phần, chiếm 3,74% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 10.500.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai là 5.340.100 cổ phần, chiếm 15,26% vốn điều lệ.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại COMA là Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.