08:33 24/06/2022

Quảng Nam quy định mới về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Thanh Xuân

Tại Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh, khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103, Luật Đất đai thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, còn được hỗ trợ bằng 50% giá đất ở của thửa đất đó…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Quyết định 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 quy định hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103, Luật Đất đai thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cụ thể (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm…), còn được hỗ trợ bằng 50% giá đất ở của thửa đất đó (đơn giá đất ở trong phạm vi chiều sâu dưới 25m) tính theo Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định. Diện tích được hỗ trợ theo diện tích đất thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá 5 lần hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND tỉnh.

Trường hợp vị trí thửa đất ở có vườn, ao chưa có đơn giá trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định thì giao tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn có liên quan ở cấp huyện và UBND cấp xã khảo sát, đề xuất giá đất ở tại vị trí đó, đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND cấp huyện phê duyệt.

Trường hợp nếu mức hỗ trợ quy định nêu trên thấp hơn mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại Điều 33, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh thì cho phép được lựa chọn giá trị hỗ trợ cao hơn.

Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở theo quy định tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/1/2016 và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 5/9/2017 của UBND tỉnh thì không áp dụng mức hỗ trợ theo quy định này.

Đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103 Luật Đất đai mà áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh thì ngoài giá trị bồi thường về đất theo quy định, được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103, Luật Đất đai.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các quy định nêu trên.