14:35 13/07/2021

Quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép”

Gia Bình

6 tháng đầu năm 2021, toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng...

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Đại học Thái Nguyên.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Đại học Thái Nguyên.

Tính đến ngày 30/6/2021, có 1.283 tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, tăng 1 tổ chức so với thời điểm cuối năm 2020, gồm: 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 1 ngân hàng hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô.

Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kiểm tra của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã hoàn thành kiểm tra đối với 172/349 tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi đạt 49,3% so với kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021; thực hiện kiểm tra 03/35 quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2021.

Các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đã chấp hành tốt quy định về tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và Quy chế, Hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về phí bảo hiểm tiền gửi. Tổng số phí bảo hiểm tiền gửi thu được trong 6 tháng đầu năm 2021 vượt 2,58% so với kế hoạch 6 tháng và đạt 50,3% so với kế hoạch năm 2021 được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Thực hiện miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định cho 34 tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi được kiểm soát đặc biệt với số tiền 105 tỷ đồng, gồm: 4 Ngân hàng thương mại và 30 quỹ tín dụng nhân dân.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động xây dựng các phương án, nỗ lực thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi một cách linh hoạt giữa hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo đó, tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được đầu tư (theo giá mua và chi phí) là 74.068,9 tỷ đồng, tăng 9,43% so với thời điểm ngày 31/12/2020.

Trong đó, tổng số tiền đầu tư thực tế trong 6 tháng đầu năm 2021 là 11.483,8 tỷ đồng, đạt 60,44% so với số tiền dự kiến đầu tư trong năm 2021 được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; doanh thu (dự thu lãi) từ hoạt động đầu tư vốn năm 2021 đối với những khoản đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2021 là 302,6 tỷ đồng, đạt 79,76% doanh thu dự kiến phát sinh trong năm 2021 theo kế hoạch.

Trong các tháng còn lại của năm 2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi khi có yêu cầu; Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngay sau khi được phê duyệt; Chủ động phối hợp, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ để triển khai Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Về các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Theo dõi sát diễn biến tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để thực hiện phân tích, giám sát và đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước về những vấn đề phát sinh mới có thể gây mất an toàn hệ thống Tổ chức tin dụng; Xây dựng đa dạng các phương án triển khai công tác kiểm tra, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch kiểm tra;

Thực hiện tính và thu phí bảo hiểm tiền gử theo đúng quy định, hoàn thành mục tiêu thu phí bảo hiểm tiền gửi theo Kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao; Tăng cường nghiên cứu, đề xuất thực hiện các phương án đầu tư nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nhà nước giao năm 2021; Đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành kế hoạch hoạt truyền thông năm 2021 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam…

Ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quan trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đề nghị tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ và người lao động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.