17:15 04/05/2021

Rà soát hàng loạt quy định cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh

Trước ngày 15/5/2021 các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có báo cáo gửi về Bộ Tư pháp.

Xác định cụ thể nội dung quy định gây khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung...
Xác định cụ thể nội dung quy định gây khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung...

Bộ Tư pháp vừa có Công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội… theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, Bộ Tư pháp đề nghị thống kê các quy định gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Luật, nghị định, thông tư) đang gây khó khăn, vướng mắc, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó cần xác định cụ thể nội dung quy định (điều, khoản, văn bản) gây khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung và khẩn trương đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, góp phần khơi thông và huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư, kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Riêng đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện đã được Chính phủ chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan mình.