12:23 07/07/2010

RHC trả cổ tức 20% bằng tiền

N.Anh

Ngày 20/8, RHC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 16/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II (mã RHC-HNX).

Theo đó, ngày 20/8, RHC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại tại Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II xã Yaly - ChưPảh - Gia Lai.