11:05 27/07/2010

Rút Avina khỏi danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận

Huyền Thương

Ủy ban Chứng khoán thông báo rút Avina khỏi danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận do không đủ kiểm toán viên

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo rút tên Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (Avina) ra khỏi danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận.

Ủy ban Chứng khoán cho biết, ngày 2/2/2010, cơ quan này đã nhận được công văn về việc thông báo thay đổi thời gian làm việc của kiểm toán viên. Ủy ban đã có công văn thông báo cho Avina, lưu ý quy định tại Mục c Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007: “Đình chỉ hoặc hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán: Doanh nghiệp kiểm toán không có đủ 7 kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong vòng 6 tháng liên tục”.

Theo quy định trên, trong vòng 6 tháng từ ngày 22/1-22/7/2010, Avina không đủ 7 kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận, Ủy ban Chứng khoán sẽ rút tên công ty khỏi danh sách đăng web của Ủy ban Chứng khoán.

Hiện đã hết thời hạn 6 tháng, Ủy ban Chứng khoán vẫn không thấy Avina bổ sung kiểm toán viên được chấp thuận. Vụ Quản lý Phát hành chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán) đã gửi công văn thông báo rút tên công ty này khỏi danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2010.
 
Các hợp đồng Avina đã ký với các công ty niêm yết tại 2 Sở tại thời điểm từ 22/1/2010 đến 22/7/2010, Ủy ban Chứng khoán vẫn chấp thuận các báo cáo tài chính công ty đã kiểm toán.
 
Ủy ban Chứng khoán yêu cầu Avina nộp danh sách các công ty được Avina tham gia kiểm toán hoặc đã ký hợp đồng kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết ở hai Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2010 cho đến thời điểm 22/7/2010.