10:23 08/10/2019

SBT trình kế hoạch lợi nhuận 430 tỷ đồng niên khóa 2019 -2020

Quỳnh Nguyễn

TTC Sugar dự trình chia cổ tức năm tài chính 2018 – 2019 là 5% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, tương đương dành hơn 293 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Năm 2018 -2019 TTC Sugar dự kiến chia cổ tức 5%
Năm 2018 -2019 TTC Sugar dự kiến chia cổ tức 5%

Ngày 14/10 tới đây Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, HOSE: SBT) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018- 2019.  

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 – 2019 chưa phân phối 339,8 tỷ đồng. Hội đồng quản trị của TTC Sugar dự trình sẽ trích 293,4 tỷ đồng để chia cổ tức, tỷ lệ 5% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Năm tài chính 2019 -2020, TTC Sugar dự trình kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 10.903 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng, cổ tức kế hoạch 4% - 6%. Ngoài ra, TTC Sugar cũng sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế bà Nguyễn Thùy Vân đã từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/08/2019.

Ở một diễn biến khác, ngày 4/10/2019, bà Huỳnh Bích Ngọc, thành viên Hội đồng quản trị TTC Sugar đã đăng ký mua vào 17 triệu cổ phiếu SBT, sau khi vừa hoàn tất mua vào 35 triệu cổ phiếu SBT như đã đăng ký trước đó. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 09/10/2019 đến ngày 07/11/2019. Nếu giao dịch mua 17 triệu cổ phiếu SBT của bà Ngọc thành công, lượng cổ phiếu SBT bà Ngọc nắm giữ sẽ lên mức 67.551.864 cổ phiếu, tương đương 11,1% vốn của TTC Sugar.

Dữ liệu giao dịch của cổ phiếu SBT cho biết, từ ngày 19/09 đến ngày 4/10/2019, SBT có 4 phiên giao dịch thỏa thuận lô lớn hàng chục triệu cổ phiếu/phiên, tổng hơn 62,2 triệu cổ phiếu được giao dịch thành công và mức giá bình quân là 18.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá của SBT.