08:40 08/08/2011

SDT thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10:8

Minh Nguyệt

12/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 10/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 12/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX).

Theo đó, ngày 25/8 sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Ngày 12/9 công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:8 (1 cổ phần được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu thưởng, 10 quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận thêm 8 cổ phần mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10 - Tầng 5, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của Công ty mẹ đạt 373,13 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 490,55 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 25,93 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 29,98 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 2.563 đồng, EPS quý 2 đạt 2.217 đồng.

Năm 2011, SDT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1.047,7 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 112.64 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 18%.