09:22 09/09/2014

Sẽ phải bồi thường nếu để lãng phí ngân sách

Ngô Trang

Nội dung đáng chú ý trong nghị định quy định chi tiết Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kết quả xử lý hành vi lãng phí, phải công khai đầy đủ tên, địa chỉ của 
cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí cũng như biện pháp đã xử lý đối với
 người có hành vi lãng phí - Minh họa: Khều.<br>
Kết quả xử lý hành vi lãng phí, phải công khai đầy đủ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí cũng như biện pháp đã xử lý đối với người có hành vi lãng phí - Minh họa: Khều.<br>
Theo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa mới được Chính phủ ban hành, cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước để xảy ra lãng phí, gây thiệt hại thì phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Việc xem xét, xử lý trách nhiệm bồi thường phải căn cứ vào lỗi, tính chất của hành vi lãng phí gây thiệt hại, mức độ lãng phí, thiệt hại thực tế gây ra để quyết định mức và phương thức bồi thường thiệt hại; bảo đảm khách quan, công bằng và công khai.

Nghị định cũng quy định việc công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện theo nguyên tắc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin phải công khai và phù hợp với đối tượng tiếp nhận thông tin công khai; cập nhật thường xuyên các thông tin đã công khai; tuân thủ đầy đủ các quy định về nội dung, thời hạn và hình thức công khai.

Về kết quả xử lý hành vi lãng phí, phải công khai đầy đủ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí cũng như biện pháp đã xử lý đối với người có hành vi lãng phí.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí. Theo đó, khi nhận được thông tin phát hiện lãng phí thuộc thẩm quyền giải quyết, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi nhận được thông tin có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin, hành vi lãng phí và thiệt hại do hành vi lãng phí gây ra (nếu có).

Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin phát hiện lãng phí phải chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xác minh, xử lý.

Căn cứ kết quả xác minh, trường hợp có lãng phí xảy ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi để xảy ra lãng phí có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, khắc phục; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm và thông báo công khai kết quả xử lý hành vi lãng phí; thực hiện giải trình trước cơ quan chức năng về việc để xảy ra lãng phí.

Thời hạn xử lý không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được thông tin phát hiện lãng phí; trường hợp cần thiết có thể gia hạn xử lý thông tin một lần nhưng không quá 30 ngày, đối với nội dung phức tạp thì không quá 60 ngày.