10:55 31/03/2015

Sẽ quyết liệt cắt giảm thời gian nộp thuế

Anh Minh

Trong năm 2015, sẽ giảm thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm

 Năm 2015 Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ, để đạt được mục tiêu 171 giờ.
Năm 2015 Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ, để đạt được mục tiêu 171 giờ.
Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội tổ chức sáng nay (31/3) tại Hà Nội,  Bộ Tài chính cho biết trong năm 2015 sẽ giảm thời gian kê khai nộp thuế xuống không quá 121,5 giờ/năm.

Cùng với đó, tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử sẽ đạt trên 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%.

Bộ Tài chính cũng sẽ xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90% đúng thời gian quy định; đảm bảo yêu cầu khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng quy định và ít nhất 90% đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2016, Việt Nam sẽ phấn đấu đạt các chỉ tiêu của 4 nước ASEAN hàng đầu (ASEAN-) về cải cách hành chính thuế đối với 3 nhóm chỉ tiêu mới là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời hạn và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Vẫn theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm 1/1/2015, sau khi thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, số giờ tuân thủ về thuế giảm được 369,86 giờ/năm, làm tròn là 370 giờ/năm.

Với kết quả đã đạt được, năm 2015 Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ, để đạt được mục tiêu 171 giờ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP.

Để thực hiện mục tiêu này, trong năm 2015 sẽ rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế theo hướng giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế trước 30/6/2015; đồng thời sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế theo nội dung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trước 30/6/2015.

Bộ Tài chính sẽ giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Cục Thuế, Chi cục Thuế nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90% trước 30/9/2015.