11:08 10/06/2015

Sẽ thu hẹp đối tượng thuộc diện công chức

Nguyên Hà

Đối tượng công chức trong các đơn vị sự nghiệp tới đây sẽ bị thu hẹp lại theo quy chuẩn mới của Chính phủ

Sẽ thu hẹp đối tượng là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Sẽ thu hẹp đối tượng là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, điều kiện thi, xét thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản quy định chi tiết.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ căn cứ Kết luận số 37 ngày 16/5/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 40/2012 của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát các quy định hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước mắt, Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 06/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, theo hướng thu hẹp đối tượng là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý những bất cập trong việc xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời làm rõ việc áp dụng pháp luật công chức, pháp luật viên chức đối với công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức (tổ chức, hành chính, kế toán...) trong đơn vị sự nghiệp công lập; phương án quy định biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.