18:43 09/08/2021

Siết chặt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đỗ Phong

Với Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT do Bộ Tài Nguyên Môi trường vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 22/9/2021, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được quy định chặt chẽ hơn...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT về định mức kinh tế- kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/9/2021,  thay thế Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT. 

Theo Thông tư 11, định mức kinh tế- kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng cho việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia; lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Trong đó, việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia gồm: Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối quốc gia. Khi lập kế hoạch các kỳ cần điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa về kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia kỳ trước; xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quốc gia…

Cùng với việc điều tra, thu thập, bổ sung các thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa…, phải phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; phân tích đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia và kết quả chuyển mục đích sử dụng đất quốc gia.

Riêng bước xây dựng điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia, Thông tư nhấn mạnh phải tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh, bổ sung để đưa vào kế hoạch sử dụng đất quốc gia; khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia; xác định diện tích các loại đất trong kỳ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Đồng thời, phải phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất, đến từng vùng kinh tế- xã hội và từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ kế hoạch đến từng vùng kinh tế- xã hội và từng đơn vị hành chính cấp tỉnh. Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch đến từng vùng kinh tế- xã hội và từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Bên cạnh đó, cần nêu rõ dự kiến các nguồn thu, chi từ đất theo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia; xây dựng các giải pháp thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất; lập bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia và bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo các chuyên đề…

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải khái quát được phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất; xác định diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm.

Ngoài ra cần xác định diện tích các loại đất theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 57 của Luật Đất đai; xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh…