09:30 07/06/2019

Tháng 5/2019, VSD cấp mã gia dịch cho 432 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2019

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 30.679 mã - trong đó, có 4.294 tổ chức và 26.385 cá nhân.
Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 30.679 mã - trong đó, có 4.294 tổ chức và 26.385 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2019.

Theo đó, trong tháng 5/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 432 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 53 tổ chức và 379 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 50 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 20 tổ chức và 30 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 30.679 mã - trong đó, có 4.294 tổ chức và 26.385 cá nhân.