08:45 29/12/2010

Thêm nhiều đối tượng có thể được miễn phí trước bạ nhà đất

Bảo Anh

Có thể sẽ thêm nhiều đối tượng được miễn lệ phí trước bạ nhà, đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với cơ quan nhà nước

Điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân quá khó khăn nên cần được miễn phí trước bạ nhà đất.
Điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân quá khó khăn nên cần được miễn phí trước bạ nhà đất.
Có thể sẽ thêm nhiều đối tượng được miễn lệ phí trước bạ nhà, đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với cơ quan nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, hiện các tài sản được Chính phủ miễn lệ phí trước bạ là nhà ở, đất ở của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; phương tiện thủy nội địa (bao gồm cả tàu cá) không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở người đến 12 người.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu tình hình thực tế, Bộ Tài chính đã đề xuất một số đối tượng khác cũng cần được đưa vào diện miễn lệ phí trước bạ, cụ thể là: nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; các hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Đối với nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vào mục đích xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng cần được xếp vào diện miễn lệ phí trước bạ.

Bộ cũng đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

Các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ và luật định. Các trường hợp khác do Thủ tướng quyết định.

Ngoài ra, cũng để đảm bảo thống nhất, thuận tiện trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung các trường hợp miễn lệ phí trước bạ đang được quy định ở các văn bản khác.

Cụ thể là nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vào mục đích xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em” và  nhà, đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường”.

Lý giải việc bổ sung này, Bộ Tài chính cho biết, quy định hiện hành về miễn lệ phí trước bạ đã nảy sinh nhiều bất hợp lý. Đó là nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn thì được miễn, nhưng ở vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện sinh hoạt kém hơn thì lại không được miễn mà phải ghi nợ lệ phí trước bạ.

Vì vậy, để chính sách thu lệ phí trước bạ công bằng với các vùng, thực hiện chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng ở các vùng khó khăn, Bộ Tài chính đề nghị cho phép miễn lệ phí trước bạ đối với các đối tượng khác ngoài đối tượng là dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành.