11:10 03/08/2011

Thủ tướng: Kiên định và đồng bộ các giải pháp bảo vệ chủ quyền

Nguyên Thảo

Sáng 3/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu nhậm chức trước Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu nhậm chức.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu nhậm chức.
Phát biểu nhậm chức ngay sau khi toàn bộ thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ mới được Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chính phủ sẽ triển khai thực hiện kiên định và đồng bộ các giải pháp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Được Quốc hội tiếp tục giao trọng trách Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới cảm ơn Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của ông về việc bổ nhiệm các chức vụ trong Chính phủ nhiệm kỳ khoá  13.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng, với Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, tất cả vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng tôi luôn xem đây là trách nhiệm chính trị cao nhất và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mình”, Thủ tướng phát biểu.

Trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ sẽ nghiêm túc khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực cao nhất để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, đặc biệt là 3 khâu đột phá chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

“Trước mắt tập trung sức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là chăm lo giảm bớt khó khăn cho người nghèo, người có thu nhập thấp và cải thiện đời sống của nhân dân”, Thủ tướng xác định.

Với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, phát biểu của người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ, sẽ chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Theo Thủ tướng, Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tập trung sức xây dựng hệ thống hành chính nhà nước, trước hết là Chính phủ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả; góp phần thiết thực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chính phủ sẽ kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp, đúng pháp luật và có hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và ngăn ngừa, khắc phục quan liêu, ông Dũng nói.

Đánh giá cao sự đóng góp quan trọng và có hiệu quả của Chính phủ khoá 12, người đứng đầu Chính phủ khóa mới cũng khẳng định, Chính phủ khóa 13 sẽ đoàn kết nhất trí, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể Chính phủ, đề cao trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và của mỗi thành viên Chính phủ; hành động kiên quyết và sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Nhấn mạnh rằng, mỗi thành viên Chính phủ luôn tâm niệm rằng có được những thành quả như ngày hôm nay tất cả là nhờ có dân có Đảng, Thủ tướng cũng bày tỏ quyết tâm thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Kết thúc phát biểu nhậm chức, Thủ tướng nói, những suy nghĩ tâm huyết ông vừa phát biểu cũng là những lời hứa mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện để xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.