20:57 24/10/2019

Thủy sản Minh Phú: Lợi nhuận công ty mẹ quý 3 giảm hơn 53%

Quỳnh Nguyễn

Doanh thu giảm, giá vốn tăng và doanh thu hoạt động tài chính giảm khiến cho lợi nhuận của quý 3 của MPC sụt giảm mạnh

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 công ty mẹ. Theo đó, lợi nhuận trong quý 3 đã sụt giảm hơn 50% qua đó khiến kết quả kinh doanh 9 tháng giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 3, doanh thu thuần đạt 3.255 tỷ đồng, giảm 14,6%; lợi nhuận gộp đạt gần 249 tỷ đồng, giảm 30,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 117,5 tỷ đồng, giảm 51,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, chi phí bán hàng, chi phí tài chính và doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 8.398 tỷ đồng, tăng 1,7%; lợi nhuận gộp đạt gần 652 tỷ đồng, giảm 20%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 519 tỷ đồng, giảm 11,2% so với 9 tháng đầu 2018.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 484 tỷ đồng, giảm 9,6% trong đó quý 3 đạt 103 tỷ đồng, giảm 53,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, MPC cho biết, doanh thu xuất khẩu 9 tháng đạt 484,6 triệu USD, giảm 8,9% so với 9 tháng đầu 2018. Trong đó, 9 tháng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm mạnh nhất 14,3%, thị trường Nhật giảm 10,45%; thị trường Hàn Quốc giảm 16,3%...

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết, trong kỳ MPC có dòng thu tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 277 tỷ đồng, tăng khoảng 90 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; ngoài ra, MPC có dòng tiền từ phát hành cổ phiếu gần 3.038 tỷ đồng, và MPC cũng đã chi giảm mạnh nợ vay.

Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của MPC đạt 6.857 tỷ đồng, trong đó số dư hàng tồn kho đến 1.264 tỷ đồng; phải thu khách hàng gần 1.363 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn gần 2.722 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, vay nợ dài hạn không còn (0 đồng), vay ngắn hạn đã giảm gần 1.000 tỷ đồng, xuống còn 812 tỷ đồng.  

Đồng thời với công bố báo cáo tài chính quý 3 công ty mẹ, MPC có công bố thông tin về xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 3/2019 hợp nhất đến ngày 15/11/2019. Lý do là quy mô của Tập đoàn có nhiều công ty con và công liên kết đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực trên các vùng lãnh thổ khác nhau của Việt Nam, trong đó có 2 công con hoạt động theo luật pháp nước ngoài. Vì vậy, MPC cần thời gian để hoàn thành báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định.