20:42 02/10/2011

Tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Biển Việt Nam

Nguyễn Vũ

Chính phủ cho biết, dự án Luật Biển Việt Nam đã được chuẩn bị công phu

Tiếp ngay sau phiên họp thứ hai, từ sáng 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp phiên thứ ba.
Tiếp ngay sau phiên họp thứ hai, từ sáng 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp phiên thứ ba.
Tiếp ngay sau phiên họp thứ hai, từ sáng 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp phiên thứ ba.

Trong các ngày từ 3 - 5/10 và từ 11- 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm của các cơ quan tư pháp và báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011.

Vào ngày cuối cùng của phiên họp, các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 và chương trình kỳ họp thứ hai của Quốc hội cũng nằm trong chương trình của phiên họp.

Nhiều dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua tại kỳ họp tới sẽ được cho ý kiến để chỉnh lý. Gồm các dự án: Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Tố cáo;  Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật công đoàn (sửa đổi);  Bộ luật lao động (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước và Luật Đo lường.

Dự án Luật Biển Việt Nam cũng sẽ tiếp tục được cho ý kiến tại phiên họp này trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai tới đây.

Theo Chính phủ, dự án Luật Biển Việt Nam đã được chuẩn bị công phu, được Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều lần.