08:03 26/04/2011

TMP lỗ gần 5 tỷ đồng trong quý 1

Hạ Vy

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1 và giải trình nguyên nhân lỗ gần 5 tỷ đồng.

Sản lượng điện sản xuất và doanh thu giảm đã làm cho lợi nhuận trước thuế của TMP lỗ gần 5 tỷ đồng.
Sản lượng điện sản xuất và doanh thu giảm đã làm cho lợi nhuận trước thuế của TMP lỗ gần 5 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1 và giải trình nguyên nhân lỗ gần 5 tỷ đồng.

Theo đó, sản lượng điện sản xuất trong quý 1/2011 đạt 75,95 triệu Kwh, doanh thu đạt 35,502 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế -4,978 tỷ đồng.

TMP cho biết, sản lượng điện sản xuất quý 1 của công ty giảm 83,21 tỷ đồng, tương ứng giảm 52,28% so với quý 1/2010 (159,16 triệu Kwh) là do khô hạn kéo dài, lượng nước về hồ Thác Mơ thấp.

Daonh thu quý 1/2011 giảm 38,516 tỷ đồng, tương ứng giảm 53,48% so với quý 1/2010 (72,018 tỷ đồng) là do sản lượng điện giảm, dẫn đến doanh thu trong kỳ giảm 53,48% so với cùng kỳ năm ngoài. Sản lượng điện sản xuất và doanh thu giảm đã làm cho lợi nhuận trước thuế của TMP lỗ gần 5 tỷ đồng.

Ngày 26/5, công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường công ty - Khu 5, thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Ngày 27/5, công ty sẽ trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).