04:00 12/08/2008

TPC trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng

N.Anh

Ngày 11/9/2008, TPC sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 700 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 19/8/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC).

Ngày 11/9/2008 TPC sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 700 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến ngày 25/9/2008, TPC sẽ chia 10.146.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1 - cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TPC  vào những ngày 18,19,20/8/2008.