19:00 10/03/2016

Trung ương xem xét giới thiệu nhân sự Nhà nước cấp cao

P.V

Trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 ra mắt tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ngày 28/1/2016 - Ảnh: Zing.<br>
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 ra mắt tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ngày 28/1/2016 - Ảnh: Zing.<br>
Việc xem xét giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước là một trong những nội dung lớn tại hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, khai mạc sáng 10/3 tại Hà Nội.

Hội nghị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Trong phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị sẽ bàn về chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

“Ngay sau Đại hội 12 của Đảng, Bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các đồng chí Ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình”, Tổng bí thư nói.

Theo Tổng bí thư, Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc của Đảng, và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Ông nói, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá 13, theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo quy chế làm việc, tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.

“Vấn đề nhân sự mà hội nghị Trung ương quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội toàn quốc của Đảng thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hài hoà của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Ông kết luận: “Thời gian hội nghị lần này không nhiều, công việc rất khẩn trương. Tôi đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến để hội nghị thành công tốt đẹp”.