08:01 12/01/2015

Tuần hành phản đối khủng bố tại Pháp đi vào lịch sử

Diệp Vũ

Khoảng 1 triệu người tại Paris đã xuống đường phản đối chủ nghĩa khủng bố, hôm qua (11/1)

<br>
<br>