08:20 22/03/2011

VNM điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49%

Hà Anh

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của VNM được điều chỉnh tăng từ 46% lên 49%

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn chấp nhận cho VNM hủy bỏ đợt chào bán và niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của VNM được điều chỉnh tăng từ 46% lên 49%.

Việc công ty Vinamilk phát hành thêm cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP) và phát hành thêm cổ phiếu ra bên ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật về chào bán chứng khoán.

Việc điều chỉnh về mặt kỹ thuật tỷ lệ sở hữu nước ngoài của cổ phiếu VNM trên HOSE tối đa là 49% sẽ căn cứ tại thời điểm đăng ký, lưu ký số lượng chứng khoán phát hành thêm của VNM.