08:19 12/10/2009

Xây khu đô thị được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ

Bảo Anh

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp đầu tư dự án nhà ở

Việc nộp tiền sử dụng đất của chủ đầu tư được chia thành hai lần, trong đó lần 1 thu 70% tiền sử dụng đất.
Việc nộp tiền sử dụng đất của chủ đầu tư được chia thành hai lần, trong đó lần 1 thu 70% tiền sử dụng đất.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Theo đó, tất cả các chủ đầu tư cấp 1 được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sẽ được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ theo tiến độ thực hiện được ghi trong Dự án đầu tư và mức thu tiền sử dụng đất được cơ quan tài chính xác định và tiến độ thực hiện dự án đầu tư, cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Việc nộp tiền sử dụng đất của chủ đầu tư được chia thành hai lần, trong đó lần 1 thu 70% tiền sử dụng đất.

Lần 2 sẽ thu tiếp 30% tiền sử dụng đất còn lại sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng song không quá 18 tháng kể từ ngày thu nộp tiền sử dụng đất của lần 1.

Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp tại thời điểm thu tiền sử dụng đất lần 2 mà giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và công bố có sự biến động tăng hoặc giảm so với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và công bố tại thời điểm có quyết định giao đất từ 20% trở lên, thì cơ quan tài chính phải xác định lại giá đất theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường để tính lại 30% tiền sử dụng đất phải nộp còn lại và chuyển cho cơ quan thuế để ra thông báo thu tiền sử dụng đất.
    
Tuy nhiên, trường hợp chủ đầu tư đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoặc đã xây dựng phần móng công trình sớm hơn so với kế hoạch tiến độ thực hiện dự án đã đăng ký với cơ quan tài chính, cơ quan thuế nhưng chậm báo cáo, kê khai để được tính và nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước thì mỗi ngày chậm nộp chủ đầu tư cấp 1 phải chịu phạt 0,05% tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp kể từ ngày dự án đầu tư đủ điều kiện huy động vốn của khách hàng.

Trường hợp chủ đầu tư cấp 1 có nhu cầu nộp 1 lần (100%) tiền sử dụng đất sau khi dự án đủ điều kiện được phép huy động vốn của khách hàng theo quy định của pháp luật thì được phép nộp một lần với mức thu bằng 100% tiền sử dụng đất.

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày dự án đủ điều kiện huy động vốn của khách hàng, chủ đầu tư cấp 1 phải nộp đủ tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao có thu tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước. Trường hợp chủ đầu tư ứng trước tiền để bồi thường đất, hỗ trợ về đất thì được trừ số tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

Việc trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất được thực hiện ngay vào số tiền sử dụng đất phải nộp của lần 1; trường hợp số tiền đã bồi thường, hỗ trợ về đất lớn hơn số tiền sử dụng đất phải nộp của lần 1 thì phần còn lại được trừ tiếp vào số tiền sử dụng đất phải nộp của lần 2.