18:08 16/07/2019

Yêu cầu loạt doanh nghiệp ngành giao thông phải công bố thông tin

KIỀU LINH

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ.
Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ.

Bộ Giao thông Vận tải mới đây có văn bản gửi các doanh nghiệp gồm: Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp trên triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Nghị định 81/2015 của Chính phủ.

Các doanh nghiệp rà soát các nội dung phải công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 81 giai đoạn từ năm 2016 đến thời điểm 30/6/2019 để công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp. 

Đồng thời, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải để công bố theo quy định. 

Trước đó, ngày 28/6, Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước yêu cầu thực hiện công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế khẩn trương rà soát, danh sách các cơ quan chủ sở hữu có chuyên mục riêng về công bố thông tin; danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin năm 2018; danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin trong 3 năm 2016 đến 2018 để thực hiện các nhiệm vụ.

Xây dựng chuyên mục riêng và công bố thông tin của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử do Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp quản lý và đăng tải thông tin theo quy định, gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2018 hoặc trong cả 3 năm 2016 đến 2018 phải xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp theo hướng khiển trách hoặc cảnh cáo và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp theo quy định; xử phạt các doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.