20:23 03/12/2020

11 tháng, VSD cấp mã giao dịch cho 302 nhà đầu tư nước ngoài

Hà Anh

Trong tháng 11/2020, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 302 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có, 33 tổ chức và 269 cá nhân

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 35.693 mã - trong đó có, 4.800 tổ chức và 30.893 cá nhân.
Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 35.693 mã - trong đó có, 4.800 tổ chức và 30.893 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa cho biết tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2020.

Cụ thể: trong tháng 11/2020, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 302 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có, 33 tổ chức và 269 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 62 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có, 44 tổ chức và 18 cá nhân.

Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 07 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 35.693 mã - trong đó có, 4.800 tổ chức và 30.893 cá nhân.

Trước đó, VSD cho biết trong tháng 10/2020, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 329 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 31 tổ chức và 298 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 33 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 16 tổ chức và 17 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 06 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 05 tổ chức và 01 cá nhân.