11:23 21/10/2013

25 công ty trả lương kỹ sư phần mềm “hậu” nhất

An Huy

Danh sách 25 công ty trả lương trung bình cho kỹ sư phần mềm cao nhất do trang Business Insider giới thiệu