23:14 01/02/2018

9 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

BST, CIA, CX8, CTB, SFN, POT, SJE, PGI và SGD thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

BST, CIA, CX8, CTB, SFN, POT, SJE, PGI và SGD thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 21/2/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/2/2018.

* Ngày 28/2/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (mã CIA-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/2/2018.

* Ngày 13/2/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (mã CX8-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3,57%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 357 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/2/2018.

* Ngày 13/2/2018, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/2/2018.

* Ngày 23/3/2018, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) tạm ứng cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/2/2018.

* Ngày 8/3/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/2/2018.

* Ngày 27/2/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/2/2018.

* Ngày 1/3/2018, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2018.

* Ngày 19/3/2018, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2018.